Historiek


Wild van Water vond zijn oorsprong in een hulpvraag vanuit de Belgische nationale vereniging voor urologische verpleegkundigen en aanverwanten (Urobel). Urobel signaleerde een discrepantie tussen therapeutische richtlijnen in de behandeling van plasproblemen bij kinderen en de realiteit op school. Zij pleitten voor een aangepast drink- en plasbeleid. Plasproblemen vormden de hefboom om te komen tot een drink- en plasbeleid ter bevordering van het welbevinden van alle leerlingen in het basisonderwijs.

Een leidraad werd ontwikkeld voor scholen om te komen tot een gezond drink- en plasbeleid. Wild van Water kun je beschouwen als een kookboek dat rekening houdt met verschillende ingrediënten zoals directie en schoolteam, school- en klasniveau, reglementering en sancties, leer- en ontwikkelingsdoelen, communicatie naar ouders en leerlingen … Wild van Water geeft geen kant-en-klare recepten maar eerder basisvaardigheden, werkmethodes en hulpmiddelen. Zo blijft er veel ruimte voor de school om een eigen parcours uit te stippelen passend binnen de eigen mogelijkheden en aansluitend op de eigen schoolcultuur en de bestaande initiatieven. Een manier om dit te bewerkstelligen is te werken met een pedagogisch pakket dat rekening houdt met deze factoren en aandacht besteed aan de verschillende actoren: directie, leerkrachten, leerlingen (kleuter- en lager), zorgcoördinator, onderhoudspersoneel, ouders …